ชีวิตจริงของชาวนาไทยผู้ปลูกข้าวป้อนโลก

ชาวนา คือเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไทย จากเกษตรกร 5.6 ล้านครัวเรือน มีชาวนากว่า 3.7 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของเกษตรกรทั้งประเทศ แต่ละปีชาวนาได้เพาะปลูกข้าวปีละประมาณ 56-58 ล้านไร่ มีผลผลิตปีละ 28-30 ล้านตันข้าวเปลือก

เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ  กว่าทศวรรษที่ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งประเทศผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดของโลก โดยมีปริมาณการส่งออกข้าวปีละ 7-8 ล้านตันข้าวสาร  และมีรายได้จากการส่งออก 80,00 100,000 ล้านบาท

ด้วยตัวเลขอันงดงามจากการส่งออกข้าวซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นโดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีอัตราการส่งออกสูงขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 1.74 ต่อปี  ภาพจินตนาการแรกที่เรานึกถึงก็คือ ชาวนาผู้ปลูกข้าว คงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะย่อมได้รับประโยชน์จากการส่งออกข้าวนี้ไม่มากก็น้อย

 ข้าวนาปรัง: ข้าวเพื่อการส่งออก

รูปแบบการทำนาในประเทศไทยมี 2 รูปแบบคือ   นาปี คือการปลูกข้าวตามฤดูกาล อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ผลิตได้ปีละครั้งเท่านั้น มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 56-58 ล้านไร่   ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 19-21 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคอีสาน  และพื้นที่สูงของภาคเหนือ

 นาปรัง คือการปลูกข้าวที่ไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยอาศัยน้ำจากการชลประทาน สามารถปลูกได้ 2-3 ครั้งต่อปี มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 8-9 ล้านไร่  ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 6-7 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

แม้ว่าการผลิตข้าวส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นรูปแบบข้าวนาปี อย่างไรก็ตามรูปแบบการทำนาปรัง คือ รูปแบบการผลิตข้าวที่ภาครัฐตั้งเป้าหมายการผลิตเพื่อการส่งออกอย่างชัดเจน โดยภาครัฐจะดำเนินนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้องการลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปีลง โดยเชื่อว่าการปลูกข้าวนาปรังสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตข้าวสูงสุดมากกว่าข้าวนาปีซึ่งมีประสิทธิภาพการผลิตต่ำไม่คุ้มทุน

โดยเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนต่อไร่ในพื้นที่นาปรังเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการลงทุนด้านปัจจัยการผลิตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การใช้สารเคมี การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การปรับพื้นที่นา และระบบชลประทาน


ข้อเท็จจริงจากพื้นที่

พื้นที่นาภาคกลาง ถือได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของประเทศ เป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษซึ่งรัฐได้เข้ามาปรับเปลี่ยนและส่งเสริมการทำนาปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ภาคกลาง โดยเริ่มจากการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่ปลูกได้ตามฤดูกาล เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ไม่ไวต่อแสงปลูกได้ตลอดทั้งปี  จัดสร้างระบบชลประทาน การจัดรูปที่นา  การแนะนำส่งเสริมให้เกษตรรู้จักการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น ปัจจุบันรูปแบบการทำนาส่วนใหญ่ในภาคกลางจึงอยู่ในรูปแบบนาปรัง

เช่นเดียวกันกับชาวนาตำบลบางขุด  อำเภอสวรรคบุรี จังหวัดชัยนาท[1] ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวนาพื้นที่หนึ่งของภาคกลางที่ปลูกข้าวนาปรังเพื่อการส่งออก รูปแบบการทำนาในเขตตำบลบางขุดเป็นการทำนาปรัง ปลูกได้ 3 ครั้ง ต่อปี อายุเก็บเกี่ยวข้าว 4 เดือนต่อครั้ง พันธุ์ข้าวปัจจุบันที่ปลูกคือ ข้าวปทุมธานี  ข้าวหอมปทุม และข้าวชัยนาท มีขนาดพื้นที่นาส่วนใหญ่โดยเฉลี่ย 10 ไร่ต่อครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นนาขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพื้นที่ทำนาเฉลี่ยในเขตอื่นๆของชัยนาทและของภาคกลาง คือ 30 ไร่ต่อครอบครัว

ลักษณะการถือครองที่ดินของชาวนาส่วนใหญ่ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่  ไม่มีที่นาเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่นาจากนายทุนเพื่อทำนา ที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือ ที่นาเช่าก็คือที่นาเดิมซึ่งเคยเป็นของตนเองนั่นเอง แต่เนื่องจากประสบปัญหาหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องขายเพื่อปลดหนี้

สภาวะหนี้สินของชาวนาในพื้นที่โดยเฉลี่ยแล้ว ชาวนามีหนี้สินตั้งแต่ 100,000 300,000 บาทต่อครัวเรือน ชาวนาส่วนที่เหลือซึ่งที่ดินยังอยู่ในมือ แต่ก็มีแนวโน้มว่าที่นาจะหลุดมือไปในไม่ช้าเพราะก็กำลังเผชิญชะตากรรมบ่วงหนี้อยู่เช่นกัน

 ซึ่งสอดรับกับข้อมูลหนี้สินระดับประเทศ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2537 -2549 ที่แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเกษตรกรในสัดส่วนที่สูงมาก โดยเฉพาะใน ปี 2545-2549 เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 40 จาก 82,485 บาท เป็น 116,585 บาทต่อครัวเรือน

 

ตารางแสดงสภาวะหนี้สินเกษตรกรปี 2537-2549

ปี พ.ศ.

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน/บาท

2537

31,387

2539

52,001

2541

69,674

2542

71,713

2543

68,405

2544

68,279

2545

82,485

2547

104,571

2549

116,585

                                          ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ถามว่าทำไมชาวนาจึงมีหนี้สินมากมายนัก อะไรคือสาเหตุหลักของการเกิดหนี้สินเหล่านี้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะชาวนาส่วนใหญ่นำเงินที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆมาเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ลงทุนการผลิต และเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิต คือค่าใช้จ่ายหลักที่ถูกใช้ไป

จากการศึกษาต้นทุนการทำนาในปี 2550 ของชาวนาในพื้นที่ตำบลบางขุด พบว่าชาวนามีต้นทุนการผลิตถึง 3,775 บาทต่อไร่ นั่นคือหากประมาณการณ์แล้วในแต่ละรอบการผลิตชาวนาจะต้องนำเงินที่กู้ยืมมาหมุนเวียนลงทุนประมาณ 30,000-40,000 บาทต่อครอบครัวเป็นอย่างต่ำ


ตารางแสดงต้นทุนการทำนาปรัง ตำบลบางขุด ปี 2550

ต้นทุนการผลิต

บาท/ ไร่

1. ค่าจ้างไถรถแทรคเตอร์

300

2. ค่าสารเคมีฆ่าหอยเชอรี่ (3 ขวดต่อ 10 ไร่)

100

3. ค่าจ้างรถหว่านข้าว

40

4. ค่าน้ำมันสำหรับเครื่องสูบน้ำเข้านา

30

5. ค่าสารเคมีจำกัดวัชพืช  (1 ขวด 270 บาท ต่อ 3 ไร่)

90

6. ค่าปุ๋ยเคมี (ปุ๋ยยูเรีย 50กก. 700  บาท ปุ๋ยสูตร 50กก. 500 บาท)

1,200

7. ค่าสารเคมีจำกัดแมลง

200

8. ค่าเมล็ดพันธุ์ (3 ถังต่อไร่ ถังละ 110 บาท)

330

9. ค่าเช่านา (ข้าวเปลือก 15 ถังต่อไร่ ถังละ 55 บาท)

825

10. ค่าฮอร์โมนฉีดพ่นตอนข้าวออกรวง(อามูเร่)

70

11. ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว

420

12. ค่าจ้างแรงงานขนข้าวขึ้นรถ

100

13. ค่าจ้างรถขนข้าวไปขาย (100 บาทต่อตัน)

70

ต้นทุนการผลิตรวมต่อไร่

3,775

ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่)

700

ราคาที่ชาวนาขายได้ ต่อตัน

5,500

ผลตอบแทนต่อไร่ /บาท

3,850

ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ /บาท

75

            ที่มา : ข้อมูลจากเวทีเสวนากับกลุ่มชาวนา สคปท.จังหวัดชัยนาท วันที่ 28 พ.ย. 2550 ณ บ้านใหญ่ จ.ชัยนาท

 

เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตของชาวนาในพื้นที่ตำบลบางขุดจะเห็นได้ว่า ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวที่สูงที่สุดคือ ต้นทุนด้านเคมีภัณฑ์ได้แก่ ปุ๋ยเคมี  ฮอร์โมน และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นสัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 43.97 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรกลการเกษตรได้แก่ รถแทรคเตอร์ รถเกี่ยว รถขนส่ง และค่าน้ำมันร้อยละ 22.78 ค่าเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 8.74 ค่าเช่านาร้อยละ 21.86และสุดท้ายคือค่าจ้างแรงงานร้อยละ 2.65  ซึ่งแนวโน้มราคาต้นทุนการผลิตเหล่านี้ทั้งหมดเป็นจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี


ในปี 2550 ผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรในเขตบ้านใหญ่ อยู่ที่ 700 กก. ต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลผลิตข้าวนาปรังพื้นที่ภาคกลางของประเทศเล็กน้อยคือ  680 กก.ข้าวเปลือกต่อไร่ สำหรับราคาข้าวเปลือก ในปี 2550 ซึ่งเป็นราคาที่ชาวนาขายได้จริง ณ โรงสี คือ 5,500 บาทต่อตัน จะเห็นได้ว่าราคานี้เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดหรือราคารับซื้อของรัฐ 6,509 บาทต่อตันอยู่เกือบพันกว่าบาท เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าถึงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐ เพราะมีปริมาณจำกัด ประกอบกับหลังเก็บเกี่ยวเสร็จก็ต้องรีบขายข้าวทำให้ถูกหักความชื้น ราคาข้าวจึงตก นอกจากนี้ถ้าชาวนาคนไหนเป็นหนี้กับธกส. ธกส.ก็จะมีการหักชำระหนี้เอาไว้เลย ไม่มีทางได้ถือเงิน จนกว่าจะไปขอกู้ใหม่


เมื่อหักต้นทุนแล้ว ผลตอบแทนสุทธิที่ชาวนาได้รับคือ 75 บาทต่อไร่  โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวจะมีผลตอบแทนประมาณ 750 บาทต่อครอบครัว ใน 1 รอบการผลิต คือ 4 เดือน นั่นคือ 187.50 บาทต่อเดือน ซึ่งรายได้จำนวนนี้สำหรับชาวนาในพื้นที่บางขุดแล้วย่อมไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของครอบครัว ทำให้หลายครอบครัวต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมือง เนื่องจากรายได้จากการทำนาปรังไม่สามารถทำให้ครอบครัวอยู่รอดได้


กล่าวได้ว่าสถานะของการทำนาที่ปลูกข้าวเพื่อส่งออกของชาวนาพื้นที่ตำบลบางขุด ของจังหวัดชัยนาททุกวันนี้ก็คือการผลิตเพื่อหมุนเวียนหนี้ เป็นการผลิตที่มีต้นทุนสูง เมื่อขายข้าวได้ก็ต้องรีบนำเงินดังกล่าวไปใช้ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย และขอกู้ยืมต่อทันที เพื่อจะได้นำเงินนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนารอบต่อไป
โดยบ่วงหนี้เหล่านี้หมุนเวียนมายาวนานนับตั้งแต่มีการปลูกข้าวแผนใหม่

          
ชีวิตของชาวนาตำบลบางขุด จังหวัดชัยนาท ทำให้เราได้เห็นภาพชีวิตจริงของชาวนาส่วนใหญ่ในภาคกลางทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ ชาวนานั้นแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก เช่นนี้แล้วเรายังจะภาคภูมิใจได้อยู่หรือไม่ต่อตัวเลขอันงดงามของปริมาณและรายได้จากการส่งออกข้าวของ

ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี หากชีวิตจริงของชาวนาไทยคือโศกนาฏกรรมเรื่องหนึ่ง สิ่งชาวนาได้รับก็คือ ผลกระทบหนักที่ตกอยู่กับครอบครัวชาวนา ทั้งภาระหนี้สิน ที่ดินทำกินหลุดมือตกอยู่กับนายทุนท้องถิ่น ไม่เพียงเท่านี้ชาวนาส่วนหนึ่งที่ยังคงมีที่ดินทำกินเหลืออยู่ในมือของตนเอง ด้วยรูปแบบการผลิตข้าวส่งออกที่ผลตอบแทนไม่คุ้มทุน ทำให้ตัวเลขหนี้สินพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็มีแนวโน้มว่าที่ดินผืนสุดท้ายของชาวนาจะหลุดมือไปในอีกไม่ช้า

 
สำหรับทางออกต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ชาวนาในพื้นที่จังหวัดชัยนาทได้มีการรวมตัวเป็นองค์กรชาวนาผู้ได้รับผลกระทบ ภายใต้สภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย (สคปท.)
[2] เกิดการสรุปบทเรียนของปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมมือกันแก้ไขเพื่อหลุดพ้นจากบ่วงหนี้สิน ปรับการผลิตมาสู่การเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิต นำองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆมาใช้ ถ่ายทอดและขยายสู่สมาชิก ตัวอย่างกิจกรรมและเทคนิคการผลิตของกลุ่มปัจจุบัน ได้แก่ การทำนาอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ การผลิตสมุนไพรไล่แมลง เป็นต้น รวมทั้งการเคลื่อนไหวทางนโยบายและการเมืองเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาของชาวนาในภาพรวมของประเทศ

 


        [1] จากข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรจำนวน 34,000 ครัวเรือน มีพื้นที่การทำนาปรังขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ จำนวน 5.5 แสนไร่  รองจากสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นอันดับหนึ่ง 1.1 ล้านไร่ และนครสวรรค์ อันดับสอง  6.2 แสนไร่ ผลผลิตข้าวในปี 2550 เฉลี่ยของจังหวัด 758 กก.ต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของข้าวนาปรังระดับประเทศจำนวน 680 กก.ต่อไร่ อยู่ 78 กก.ต่อไร่

 

[2] สคปท.คือ องค์กรประชาชนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวนาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินภาคเกษตรและที่ดินทำกิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 เริ่มต้นจากชาวนาภาคกลาง และต่อมากระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกชาวนาใน 32 จังหวัด

И "русская народная мелодия скачать" никогда больше не упоминай его имени при "русская музыка альбомы скачать" мне!

Когда я остановился, а мгновенная "скачать книгу властелин колец трилогия" тьма рассеялась, я обнаружил "децл лигалайз скачать" себя возле влажной каменной стены "скачать российские фильм" всматривающимся вниз сквозь перспективу "Драйвера asus p5kpl am se" могильных камней и монументов.

Джэнси пустилась бежать вдоль гребня "скачать рабочие столы" склона.

Я погрузился "игры для мальчиков на логику" туда, следуя по оползневому проходу.

Люк "скачать береги моё сердце" нагнулся и взял его, отхлебнул.

В ней есть и "скачать оскар между мной и тобой" Бог, и Адам, и Люцифер.